راهنمای استفاده از فکس پاناسونیک

راهنمای استفاده از فکس پاناسونیک

راهنمای استفاده از فکس پاناسونیک

نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک/ نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک /

بررسی لیست تماس گیرندگان فکس پاناسونیک و برقرار کردن ارتباط با آنها:

1- دکمه SEARCH را فشار دهید.

2-برای بررسی تماسهای جدید، دکمه {-} و یا برای بررسی تمام تماسها، دکمه {+} را فشار دهید.

* شماره، تاریخ و ساعت تماس و نام صاحب شماره(اگر نام در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد)، ظاهر می شود.

*هر کدام از مشخصات جدید را که مشاهده کنید(یا به آن پاسخ داده شده باشید)، با علامت (جذر) مشخص خواهد شد.

* برای بررسی شماره های دیگر، دکمه {SEARCH} را به تعداد لازم فشار دهید.

3- برای برقرار کردن ارتباط با شماره ای که روی صفحه ظاهر شده است، دکمه [DIGITAL SP-PHONE] را فشار دهدی یا گوشی را بردارید.

*دستگاه به صورت خودکار شماره گیری خواهد کرد.

*برای ارسال فاکس به شماره ظاهر شده روی صفحه، سند را در ورودی دستگاه و رو به پایین قرار داده و دکمه [FAX/START] را فشار دهید.

* اگر مشخصات تماس گیرندگان قابل شناسایی توسط دستگاه نباشد(یا تماسی نداشته باشید) روی صفحه NO CALLER DATA ظاهر خواهد شد.

* برای متوقف کردن عمل بررسی لیست تماس گیرندگان، در مرحله 2، دکمه [STOP] را فشار دهید.

تغییر دادن یک شماره از لیست تماس گیرندگان فکس پاناسونیک قبل از برقرار کردن ارتباط :

1- دکمه [SEARCH] را فشار دهید.

2- دکمه [+] یا [-] را به تعداد لازم فشار دهید تا نام مورد نظر ظاهر شود.

3- دکمه [SEARCH] را فشار دهیدتا نام مورد نظر ظاهر شود.

4- با استفاده از دکمه های شماره گیر  یا دکمه {*} شماره را تغییر دهید.

5- برای برقرار کردن ارتباط با شماره ای که روی صفحه ظاهر شده است، دکمه [DIGITAL SP-PHONE] را فشار دهیدیا گوشی را بردارید.

* دستگاه به صورت خودکار شماره گیری خواهد کرد.

* برای ارسال فاکس به شماره ظاهر شده روی صفحه، سند را در ورودی دستگاه و رو به پایین قرار داده و دکمه [FAX/START] را فشار دهید.

* شماره ای که تغییر داده اید، در لیست تماس گیرندگان ذخیره نخواهد شد.

 پاک کردن کل لیست تماس گیرندگان فکس پاناسونیک:

1- دکمه [MENU] را به تعداد لازم فشار دهید تا CALLER SET UP ظاهر شود.

2- دکمه [SET] را دوبار فشار دهید.

* برای انصراف از پاک کردن ، دکمه [STOP] و پس از آن دکمه [MENU] را فشار دهید.

3- دکمه [SET] را فشار دهید.

4- برای خارج شدن از برنامه، دکمه [STOP] را فشار دهید.

پاک کردن یک شماره از لیست تماس گیرندگان فکس پاناسونیک:

1- دکمه [SEARCH] را فشار دهید.

2- دکمه [+] یا [-] را به تعداد لازم فشار دهید تا نام مورد نظر ظاهر شود.

3- دکمه 5 را فشار دهید.

*برای پاک کردن دیگر شماره ها نیز،از مرحله 2 تکرار کنید.

5- برای خارج شدن از برنامه، دکمه [STOP] را فشار دهید.

روش دیگر برای پاک کردن یک شماره از لیست:

1- دکمه [SEARCH] را فشار دهید.

2- دکمه [+] یا [-] را به تعداد لازم فشار دهید تا نام مورد نظر ظاهر شود.

3- دکمه [ERASE] را فشار دهید تا نام مورد نظر ظاهر شود.

3- دکمه [STOP] را فشار دهید.

ذخیره کردن لیست تماس گیرندگان در دکمه های حافظه مستقیم:

1- دکمه [SEARCH] را فشار دهید.

2- دکمه [+] یا [-] را به تعداد لازم فشار دهید تا مشخصاتی که می خواهید ذخیره کنید ظاهر شود.

3- دکمه [MENU] را فشار دهید.

* برای ذخیره کردن لیست در دکمه 1 حافظه اصلی، دکمه مذکور را فشار دهید و سپس [SET] را دوبار فشار دهید.

*برای ذخیره کردن لیست در دکمه 2 الی 5 حافظه اصلی، دکمه حافظه ای که می خواهید لیست در آن ذخیره شود را فشار دهید. پس از آن دکمه [SET] را فشار دهید.

* برای ذخیره کردن لیست در حافظه های فرعی(دکمه های 6 الی 10)، ابتدا دکمه [LOWER] را فشار دهید. سپس دکمه [SET] را فشار دهید.

4- دکمه [SET] را فشار دهید.

ذخیره کردن لیست تماس گیرندگان در دفترچه تلفن فکس پاناسونیک:

1- دکمه [SAERCH] را فشار دهید.

2- دکمه [+] یا [-] را به تعداد لازم فشار دهید تا مشخصاتی که می خواهید ذخیره کنید، ظاهر شود.

3- دکمه MENU را فشار دهید.

2- دکمه [+] یا [-] را به تعدا لازم فشار دهید تا مشخصاتی که می خواهید ذخیره کنید، ظاهر شود.

3- دکمه MENU را فشار دهید.

4- دکمه panasonic fb-362-4را فشار دهید.

5- دکمه SET را فشار دهید.

* می توانید مشخصات ذخیره شده را در لیست شماره ها بررسی کنید.

 ارسال فاکس با فکس پاناسونیک:

1- فاصله هدایت کننده های سند را به اندازه پهنای سند تنظیم کنید.

2- سندی را که می خواهید ارسال کنید(حداکثر 10 صفحه و رو یه پایین)در ورودی دستگاه قرار دهید. سوت کوتاهی شنیده شده و دستگاه سند را می گیرد.

3- در صوذت نیاز با [+] یا [-] کیفیت ارسال سند را تنظیم کنید.

4- گوشی را بردارید یا دکمه DIGITAL SP-PHONE را فشار دهید.

5- شماره های فاکس مورد نظر را وارد کنید.

6- پس از شنیدن صدای مخصوص فاکس، دکمه FAX/START را فشار دهید.

* اگر شخص پشت خط به تماس شما پاسخ داد، از او بخواهید دکمه دریافت فاکس دستگاه خود را فشار دهد. پس از شنیدن صدای مخصوص فاکس، دکمه FAX/START را فشار دهید.

* پیش از ارسال سند، می توانید شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید. این روش، برای بررسی سندی که به دستگاه مقابل ارسال کردع=ه اید مناسب است. برای این کار ، ابتدا شماره فاکس مورد نظر را وارد کرده و سپس سندی را که می خواهید ارسال کنید در ورودی دستگاه قرار دهید و دکمه FAX/START را فشار دهید.

* برای ارسال بیش از 10 صفحه به صورت همزمان، ابتدا 10 صفحه را در دستگاه قرار دهید و پیش از ارسال آخرین صفحه، صفحات بعدی(حداکثر 10 صفحه) را در دستگاه قرار دهید.

6

 انتخاب کیفیت ارسال فکس با فکس پاناسونیک:

با توجه به نوع سند، یکی از حالت های زیر را انتخاب نمایید:

STANDARD: برای ارسال اسناد چاپی با دست نویس با کیفیت معمولی

FINE: برای ارسال اسناد با نوشته های ریز

SUPER FINE: برای ارسال اسناد با نوشته های بسیار ریز

PHOTO: برای ارسال اسناد حاوی نمودارها، نقشه ها، تصاویر و …

*انتخاب حالت های FINE،SUPER FINE، یا PHOTO سرعت ارسال را کاهش خواهد داد.

* حالت SUPER FINE فقط در صورتی که دستگاه مقابل هم دارای این قابلیت باشد قابل اجرا است.

* اگر هنگام ارسال فاکس، کیفیت ارسال سند فعلی را تغییر دهید، کیفیت ارسال سند بعدی نیز تغییر خواهد کرد.

تکرار آخرین شماره گرفته شده در فکس پاناسونیک:

دکمه REDIAL/PAUSE را فشار دهید اگر خط اشغال باشد دستگاه به طور خودکار 5بار دیگر شماره گیری خواهد کرد.

*برای غیر فعال کردن شماره گیری مجدد، دکمه STOP  را فشار دهید.

*برای متوقف کردن عمل ارسال فاکس، دکمهSTOP را فشار دهید.

ارسال فکس از حافظه فکس پاناسونیک:

دستگاه قادر است اسناد را بازخوانی و در حافظه ذخیره کرده و سپس آنها را ارسال کند. برای استفاده از این حالت، ابتدا برنامه بازخوانی سریع را فعال کنید.

1- سندی را که می خواهید ارسال کنیددر ورودی دستگاه قرار دهید.

2- شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید.

3- دکمه FAX/START  را فشار دهید.

– سند وارد دستگاه شده و در حافظه ذخیره می شود.

– اگر تعداد اسناد ذخیره شده بیشتر از حجم حافظه دستگاه باشد عمل ارسال متوقف شده و این برنامه به صورت خودکار خاموش خواهد شد . در این حالت اسناد را به صورت دستی ارسال کنید.

ارسال فکس با استفاده از سیستم سخنگو در فکس پاناسونیک:

می توانید اسناد خود را با استفاده از سیستم سخنگو ارسال کنید.

1- دکمه HELP را دوبار فشار دهید.

2- دکمه SET را فشار دهید.

3- فاصله هدایت کننده های سند را به اندازه پهنای سند تنظیم کنید.

4- سندی را که می خواهید ارسال کنید(حداکثر 10 صفحه و رو به پایین) در ورودی دستگاه قرار دهید.

سوت کوتاهی شنیده شده و دستگاه سند را می گیرد.

5- در صورت نیاز با دکمه [+] یا [-] کیفیت ارسال سند را تنظیم کنید.

6- گوشی را بردارید یا دکمه DIGITAL SP-PHONE را فشار دهید.

7-  شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید.

8- پس از شنیدن صدای مخصوص فاکس، دکمه FAX/START را فشار دهید. یا اگر شخص پشت خط به تماس شما پاسخ داد، از او بخواهید دکمه دریافت فاکس دستگاه خود را فشار دهد. پس از شنیدن صدای مخصوص فاکس،دکمه FAX\START را فشار دهید.

* پس از  ارسال سند، سیستم سخنگو به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

گزارش ارسال فکس:

پس از ارسال هر فاکس، دستگاه گزارش ارسال را چاپ خواهد کرد .

چاپ لیست فکس های ارسال شده با فکس پاناسونیک:

با فعال کردن این برنامه ، دستگاه لیست 30 فاکس جدیدی را که ارسال شده است، چاپ خواهد کرد.

اسنادی که می توانید ارسال کنید:

ارسال تک برگی: 45G/M2 الی 90 G/M2

ارسال چند برگی: 60 G/M2 الی 75 G/M2

* هرگونه سوزن، گیره و …. را از سند جدا کنید.

* مطمئن شوید سند ورودی خیس یا مرطوب نیست.

* از اسنادی که پارگی دارند، پیچ خورده اند،چین خوردگی دارند،روکش دارند، تصاویر کمرنگ دارند یا تصاویر پشت آنها مشخص است. ابتدا فتوکپی تهیه نمایید(توسط دستگاه کپی) و فتوکپی را فاکس کنید.

*از اسنادی که عرض کمتر از 210MM دارند ابتدا در اندازه A4فتوکپی تهیه کرده و فتوکپی را فاکس کنید.

7

نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک/ نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک /

ارسال فاکس با استفاده از دکمه های حافظه مستقیم:

پیش از اجرای این برنامه،شماره های مورد نظر را در دکمه های حافظه مستقیم وارد کنید.

1- فاصله هدایت کننده های سند را به اندازه پهنای سند تنظیم کنید.

2- سندی را که می خواهید ارسال کنید(رو به پایین و حداکثر 10 صفحه) در ورودی دستگاه قرار دهید.

3- در صورت نیاز با استفاده از دکمه [+] یا [-] کیفیت ارسال سند را تنظیم کنید.

4- برای ارسال فاکس به یکی از شماره های حافظه اصلی(دکمه 1 الی 5) یکی از دکمه ها(که شماره مورد نظر در آن ذخیره شده است) را فشار دهید.

نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک/ نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک / نمایندگی پاناسونیک /

 ارسال فکس با استفاده از دفترچه تلفن پاناسونیک:

پیش اجرای این برنامه ، شماره های مورد نظر را در دفترچه تلفن ذخیره کنید.

1- فاصله هدایت کننده های سند را به اندازه پهنای سند تنظیم کنید.

2- سندی را که می خواهید ارسال کنید(رو به پایین و حداکثر 10 صفحه) در ورودی دستگاه قرار دهید.

3- در صورت نیاز با استفاده از دکمه [+] یا [-] کیفیت ارسال سند را تنظیم کنید.

4- دکمه 8 را فشار دهید.پس از آن دکمه +یا – را به تعداد لازم فشار دهید تانام مورد نظر ظاهر شود. سپس دکمه FAX/START را فشار دهید.

*اگر شماره مورد نظر ذخیره نشده است، دکمه STOP را فشار دهید و خودتان شماره گیری نمایید.

* اگر شماره مورد نظر اشغال باشد یا به تماس پاسخ ندهد، دستگاه به صورت خودکار حداکثر 5بار دیگر مجددا شماره گیری خواهد کرد. برای متوقف کردن تکرار شماره گیری دکمه STOP را فشار دهید.

اگر دستگاه شما فاکسی ارسال نمی کند:

با بررسی شماره های ذخیره شده روی صفحه نمایش ، از ذخیره شدن شماره مورد نظر مطمئن شوید. همچنین مطمئن شوید که ارتباط با شماره مورد نظر برقرار شده است.

نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/نمایندگی پاناسونیک/

 

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *